5651 yasası ve Loglama

23 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26530

KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU

YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ

HAKKINDA KANUN

Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulamasında;

a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

b) Başkanlık: Kurum bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını,

c) Başkan: Telekomünikasyon İletişim Başkanını,

ç) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini,

d) Erişim: Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,

f) İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,

g) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,

ğ) İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği verileri,

h) İzleme: İnternet ortamındaki verilere etki etmeksizin bilgi ve verilerin takip edilmesini,

ı) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

i) Toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayanı,

j) Trafik bilgisi: İnternet ortamında gerçekleştirilen her türlü erişime ilişkin olarak taraflar, zaman, süre, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve bağlantı noktaları gibi değerleri,

k) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,

l) Yayın: İnternet ortamında yapılan yayını,

m) Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

Bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 3 – (1) İçerik, yer ve erişim sağlayıcıları, yönetmelikle belirlenen esas ve usûller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen içerik, yer veya erişim sağlayıcısına Başkanlık tarafından ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

İçerik sağlayıcının sorumluluğu

MADDE 4 – (1) İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur.

(2) İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur.

Yer sağlayıcının yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

(2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.

Erişim sağlayıcının yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Erişim sağlayıcı;

a) Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde erişimi engellemekle,

b) Sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla,

c) Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine ilişkin kayıtları yönetmelikte belirtilen esas ve usûllere uygun olarak Kuruma teslim etmekle,

yükümlüdür.

(2) Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir.

(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan yükümlülüklerden birini yerine getirmeyen erişim sağlayıcısına Başkanlık tarafından onbin Yeni Türk Lirasından ellibin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) Ticarî amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, mahallî mülkî amirden izin belgesi almakla yükümlüdür. İzne ilişkin bilgiler otuz gün içinde mahallî mülkî amir tarafından Kuruma bildirilir. Bunların denetimi mahallî mülkî amirler tarafından yapılır. İzin belgesinin verilmesine ve denetime ilişkin esas ve usûller, yönetmelikle düzenlenir.

(2) Ticarî amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.

(3) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğe aykırı hareket eden kişiye mahallî mülkî amir tarafından üçbin Yeni Türk Lirasından onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi

MADDE 8 – (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1) İntihara yönlendirme (madde 84),

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

5) Müstehcenlik (madde 226),

6) Fuhuş (madde 227),

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),

suçları.

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

(2) Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.

(3) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

(4) İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde yazılı suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi kararı re’senBaşkanlık tarafından verilir. Bu karar, erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir.

(5) Erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren yirmidörtsaat içinde yerine getirilir.

(6) Başkanlık tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının konusunu oluşturan yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde, Başkanlık tarafından, Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(7) Soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda Cumhuriyet savcısı, kovuşturmaya yer olmadığı kararının bir örneğini Başkanlığa gönderir.

(8) Kovuşturma evresinde beraat kararı verilmesi halinde, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda mahkemece beraat kararının bir örneği Başkanlığa gönderilir.

(9) Konusu birinci fıkrada sayılan suçları oluşturan içeriğin yayından çıkarılması halinde; erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından kaldırılır.

(10) Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(11) İdarî tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde, Başkanlık tarafından erişim sağlayıcısına, onbin Yeni Türk Lirasından yüzbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İdarî para cezasının verildiği andan itibaren yirmidört saat içinde kararın yerine getirilmemesi halinde ise Başkanlığın talebi üzerine Kurum tarafından yetkilendirmenin iptaline karar verilebilir.

(12) Bu Kanunda tanımlanan kabahatler dolayısıyla Başkanlık veya Kurum tarafından verilen idarî para cezalarına ilişkin kararlara karşı, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna başvurulabilir.

İçeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı

MADDE 9 – (1) İçerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır.

(2) Talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi onbeş gün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine başvurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

(3) Sulh ceza hâkiminin kesinleşen kararının, birinci fıkraya göre yapılan başvuruyu yerine getirmeyen içerik veya yer sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak hazırlanan cevabın yayımlanmasına başlanır.

(4) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İçerik veya yer sağlayıcının tüzel kişi olması halinde, bu fıkra hükmü yayın sorumlusu hakkında uygulanır.

İdarî yapı ve görevler

MADDE 10 – (1) Kanunla verilen görevler, Kurum bünyesinde bulunan Başkanlıkça yerine getirilir.

(2) Bu Kanunla ekli listedeki kadrolar ihdas edilerek Başkanlığın hizmetlerinde kullanılmak üzere 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununa ekli (II) sayılı listeye eklenmiştir. Başkanlık bünyesindeki iletişim uzmanlarına, Kurumda çalışan Telekomünikasyon Uzmanlarına uygulanan malî, sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümler uygulanır. İletişim Uzmanı olarak Başkanlığa atanan personelin hakları saklı kalmak kaydıyla, kariyer sistemi, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

(3) Başkanlığa Kanunla verilen görevlere ilişkin olarak yapılacak her türlü mal veya hizmet alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama işleri hariç, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın Kurum bütçesinden karşılanır.

(4) Kanunlarla verilen diğer yetki ve görevleri saklı kalmak kaydıyla, Başkanlığın bu Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık, kolluk kuvvetleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile içerik, yer ve erişim sağlayıcılar ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon oluşturarak internet ortamında yapılan ve bu Kanun kapsamına giren suçları oluşturan içeriğe sahip faaliyet ve yayınları önlemeye yönelik çalışmalar yapmak, bu amaçla, gerektiğinde, her türlü giderleri yönetmelikle belirlenecek esas ve usûller dahilinde Kurumca karşılanacak çalışma kurulları oluşturmak.

b) İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerini izleyerek, bu Kanun kapsamına giren suçların işlendiğinin tespiti halinde, bu yayınlara erişimin engellenmesine yönelik olarak bu Kanunda öngörülen gerekli tedbirleri almak.

c) İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerinin izlenmesinin hangi seviye, zaman ve şekilde yapılacağını belirlemek.

ç) Kurum tarafından işletmecilerin yetkilendirilmeleri ile mülkî idare amirlerince ticarî amaçlı toplu kullanım sağlayıcılara verilecek izin belgelerinde filtreleme ve bloke etmede kullanılacak sistemlere ve yapılacak düzenlemelere yönelik esas ve usûlleri belirlemek.

d) İnternet ortamındaki yayınların izlenmesi suretiyle bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçların işlenmesini önlemek için izleme ve bilgi ihbar merkezi dahil, gerekli her türlü teknik altyapıyı kurmak veya kurdurmak, bu altyapıyı işletmek veya işletilmesini sağlamak.

e) İnternet ortamında herkese açık çeşitli servislerde yapılacak filtreleme, perdeleme ve i02㠹ㄶ丬䱕ⱌ䄧䭒偁䅌⁎但佔黄䅒䱆剁❉丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌✬剁䅋䱐乁䘠呏쑏办䙁䅌䥒Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌⰀ䠧䉁剅䕌❒丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌㄲ㐰丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌,,,㤊㘸ⰴ啎䱌✬汩瑥獩浩昭牯畭䔭❎✬Ⱗ☧扮灳䘻卄⁆䑅䙓卄Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ椧敬楴楳⵭潦浲⵵久Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌⰀ䤧䕌䥔䥓䙍剏啍Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌〬〬丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌⰰ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌✬Ⱗ㌲㌹丬䱕ⱌⰰ䔧卄䑆ⱓ䘠卄❆✬Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌⰁⰁ਀㠹㔶丬䱕ⱌ刧穥牥慶祳湯昭牯畭吭❒丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌✬敒敺癲獡潹⵮潦浲⵵剔Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌⰀ䤧䕌䥔䥓䙍剏啍Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌〬〬丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌⰰ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ㌲㌹丬䱕ⱌⰰ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌⰁⰁ਀㤹㈳丬䱕ⱌㄧ〰‥潤鿄畲慬慭Ⱗ✧✬搼癩挠慬獳尽挢汯猭⵭尶㸢湜††湜尠㱮㉨挠慬獳尽愢楮慭整⁤†戠畯据䥥敤慬㕹≜㰾灳湡猠祴敬尽挢汯牯›㠣〰〰㬰≜ㄾ〰‥楫汭歩搠쑯犟汵祡뇄㱮猯慰㹮⼼㉨尾㱮牢⼠尾††搼癩猠祴敬尽挢汯牯›㠣〰〰㬰≜挠慬獳尽愢楮慭整⁤†映摡䥥䱮晥⁴敤慬ㅹ尰㸢湜††††尠†††愼栠敲㵦≜戯汩楧潬⽧浳⵳汩ⵥ潤牧汵浡屡㸢椼杭猠捲尽⼢獵牥灵潬摡⽳浳⹳灪屧•污㵴≜≜⼠☾扮灳※渦獢㭰䵓⁓汩⁥潤鿄畲慬慭⼼㹡†湜††⼼楤㹶湜戼⁲㸯湜尠屮㱮楤⁶瑳汹㵥≜潣潬㩲⌠〸〰〰尻•汣獡㵳≜湡浩瑡摥††慦敤湉敌瑦搠汥祡㔱≜尾†††愼栠敲㵦≜戯汩楧潬⽧捴潮搭杯畲慬慭≜㰾浩⁧牳㵣≜甯敳畲汰慯獤琯湣⹯灪屧•污㵴≜≜猠祴敬尽栢楥桧㩴㐠瀰㭸≜⼠☾扮灳※渦獢㭰䍔丠⁏汩⁥潤鿄畲慬慭⸮㰮愯‾尠屮屮†㰠搯癩尾湜湜搼癩猠祴敬尽挢汯牯›㠣〰〰㬰≜挠慬獳尽愢楮慭整⁤†映摡䥥䱮晥⁴敤慬㉹尰㸢戼⁲㸯⼼楤㹶湜尠屮㱮楤⁶瑳汹㵥≜潣潬㩲⌠〸〰〰尻•汣獡㵳≜湡浩瑡摥††慦敤湉敌瑦搠汥祡㔲≜尾†尠††㰠⁡牨晥尽⼢楢杬汩杯支瑮来慲祳湯≜尾屮屮屮†㰠浩⁧牳㵣≜甯敳畲汰慯獤猯湥牫湯樮杰≜愠瑬尽尢•瑳汹㵥≜敨杩瑨›〴硰尻•㸯渦獢㭰☠扮灳伻整敶传潴慭祳湯猠獩整汭牥湩⁥湥整牧獡潹⹮⸮⼼㹡†⼼楤㹶湜††湜⼼楤㹶湜湜湜搼癩挠慬獳尽挢汯猭⵭尶㸢湜搼癩挠慬獳尽愢楮慭整⁤†映摡䥥剮杩瑨搠汥祡尵㸢湜††㰠浩⁧牳㵣≜甯敳畲汰慯獤眯睷瀮杮≜愠瑬尽尢•汣獡㵳≜浩ⵧ敲灳湯楳敶≜⼠尾†湜††⼼楤㹶尠㱮搯癩✾丬䱕ⱌ啎䱌〬✬Ⱗ栧扡牥敬⽲楦潬畭畺⵮敹楮甭敹楳栭摩潲穩栭⵩㔱琭✴丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌Ĭ✬䅈䕂䱒剅Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌〬〬丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌⰰ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ㐲㘰✬Ⱗⰰ攧瑮来慲祳湯‬楳瑳浥敬楲敮‬瑏浯獡潹Ɱ传整ⱬ尠屮屮屮Ɱ搠쑯犟汵祡뇄Ɱ欠浩楬Ⱬㄠ〰Ⱕ搠쑯犟汵浡❡丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌⰁⰁ਀㤹㌳丬䱕ⱌ䄧䅎䅓䙙ⵁ쑈媰䕍䱔剅쌭厜썔⶜썁䦇䱋䵁⁁‭剔Ⱗ✧✬格㸱愼栠敲㵦≜㔯㔶ⴱ慳楹楬礭獡屡㸢㘵ㄵ猠祡뇄쑬₱慹慳⼼㹡⼼ㅨ㰾楤㹶搼癩鲀㰠⁡牨晥尽栢瑴獰⼺眯睷戮歴朮癯琮⽲楆敬㼯慰桴刽住╔昲┱昲潄畣敭瑮╳昲慂╳㑃䈥渱䈫䌥┳䍂瑬湥╩昲䌥┴あ瑮牥敮⭴潔汰⭵畋汬湡䌥┴ㅂ⭭慓䌥┴䘹慬╹㑃䈥挱䌥┴ㅂ慬╲㑃䈥⬱慈歫䌥┴ㅂ摮⭡╙㍃䈥渶瑥敭楬⭫╄㍃䈥穃湥敬敭楳瀮晤≜琠牡敧㵴≜扟慬歮≜쐾溰整湲瑥吠灯畬䬠汵慬쑮涱匠쑡沟祡뇄쑣沱牡뇄䠠歡쑫溱慤夠뛃敮浴汥歩⼼㹡胢₝渦獢㭰썤窼湥敬敮敲猼牴湯㹧ㄱ丠獩湡㈠㄰‷慴楲⁨⼼瑳潲杮瘾⁥猼牴湯㹧愼栠敲㵦≜瑨灴⼺眯睷爮獥業慧敺整朮癯琮⽲獥楫敬⽲〲㜱〯⼴〲㜱㐰ㄱ㌭栮浴≜琠牡敧㵴≜扟慬歮≜㌾〰㔳猠祡뇄쑬₱敒浳⁩慇敺整敤⼼㹡⼼瑳潲杮‾慹쑹涱慬慮慲썹犼볃汲볃鿄⁥楧浲앩璟物☮扮灳㰻牢⼠㰾牢⼠㰾楤㹶畓ꟃ瘠⁥畳ꟃ畬汹⁡썭掼摡汥⁥摥汩敭楳欠灡慳쑭溱慤椠敳※慫畭慹愠ꟃ뇄污湡慬摲⁡湩整湲瑥攠楲鿅浩⁩慳鿄慬慹潴汰⁵畫汬湡뇄慳鿄慬쑹掱뇄慬慲⠠瑏汥‬慃敦‬敒瑳牯湡‬蟃祡戠桡ꟃ獥Ⱪ倠慬扶⤮欠汵慬쑮掱뇄慬쑲₱慴쑮涱慬慹慣Ⱬ欠뇄慳洠獥橡猠牥楶楳⠠䵓⥓瘠⁥敢穮牥⁩楳瑳浥敬楲欠牵慭稠牯湵畬畬鿄⁵敧楴楲浬앩璟物‮畂畮慹쑮溱慤‬湩整湲瑥琠灯畬欠汵慬쑮涱猠쑡沟祡뇄쑣沱牡⁡畫汬湡뇄쑣沱牡뇄牥앩榟慫쑹璱慬쑲溱뇄⠠佌⁇慫쑹璱慬쑲溱뇄
汥步牴湯歩漠瑲浡慤椠楫礠뇄썳犼祥敬猠歡慬慭礠볃썫涼썬쒼쎟₼敧楴楲浬앩璟物☮扮灳㰻搯癩㰾搯癩㰾楤㹶渦獢㭰⼼楤㹶⼼楤㹶Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌⰰ啎䱌✬乁十奁䅆䠭냄䵚呅䕌ⵒ鳃呓鳃䄭蟃䭉䅌䅍ⴠ吠❒丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌,✬䍉剅䭉余䕎䥔䥍Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌〬〬丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌⰰ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌㄲ㐰丬䱕ⱌⰰ搧볃敺汮湥牥步‬썙溶瑥敭楬Ⱬ䠠歡쑫溱慤‬慓鿄慬쑹掱뇄慬쑲ⲱ䬠汵慬쑮涱‬潔汰Ⱶ쐠溰整湲瑥‬慹慳‬㘵ㄵ‬敧楴楲浬앩璟物‬慳鿄慬쑹掱뇄慬慲‬畫汬湡뇄Ɑ琠灯畬‬湩整湲瑥‬慳쑹沱뇄Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌ĬĬ,㤊㌹ⰴ啎䱌✬䅓䙙⁁䱁䥔쐠䲰呅냄黅⁍쑂䲰쑇䲰剅냄䄠䅌䥎ⴠ吠❒丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌✬䅓䙙⁁䱁䥔쐠䲰呅냄黅⁍쑂䲰쑇䲰剅냄䄠䅌䥎ⴠ吠❒丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌,✬䍉剅䭉余䕎䥔䥍Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌〬〬丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌⰰ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌⰰ啎䱌〬丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌ĬĬ,㤊㌹ⰵ啎䱌✬䅓䙙⁁䱁䥔䠠䭁䥋䑎⁁䱁乁⁉‭剔Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ匧奁䅆䄠呌⁉䅈䭋义䅄䄠䅌䥎ⴠ吠❒丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌,✬䍉剅䭉余䕎䥔䥍Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌〬〬丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌⰰ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌⰰ啎䱌〬丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌ĬĬ,㤊㌹ⰶ啎䱌✬䅓䙙⁁䱁䥔匠协䅙⁌䕍奄⁁쑌亰䱋剅냄ⴠ吠❒丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌✬䅓䙙⁁䱁䥔匠协䅙⁌䕍奄⁁쑌亰䱋剅냄ⴠ吠❒丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌,✬䍉剅䭉余䕎䥔䥍Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌〬〬丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌⰰ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌⰰ啎䱌〬丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌ĬĬ,㤊㌹ⰷ啎䱌✬䅓䙙⁁䱁䥔䬠卉奁䱏䰠냄䭎䕌쑒₰‭剔Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ匧奁䅆䄠呌⁉䥋䅓余⁌쑌亰䱋剅냄ⴠ吠❒丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌,✬䍉剅䭉余䕎䥔䥍Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌〬〬丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌⰰ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌⰰ啎䱌〬丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌ĬĬ,㤊㐹ⰴ啎䱌✬鳃呓䴠久鳃ⴠ†剔Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ쌧厜⁔䕍썎ₜ‭吠❒丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌,✬䍉剅䭉余䕎䥔䥍Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌〬〬丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌⰰ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌⰰ啎䱌〬丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌ĬĬ,㤊㐹ⰵ啎䱌✬佌䱇䵁⁁䕎쑄劰✿✬潌汧浡ⱡ楳瑳浥쌠窼牥湩敤礠灡뇄慬앩沟浥敬楲慺慭敶欠汵慬쑮掱뇄戠汩楧慳慹쑲₱慭⁣摡敲楳搠浡慧쑳₱汩⁥慫쑹璱愠瑬뇄慮愠쑬溱慭쑳撱뇄⹲牜湜牜湜Ⱗ㰧楤㹶愼栠敲㵦≜㔯㔶ⴱ慳楹楬礭獡屡•楴汴㵥≜㘵ㄵ猠祡뇄쑬₱慹慳≜㔾㔶‱⼼㹡慳쑹沱뇄礠獡⁡汩⁥瑏汥‬敒瑳牯湡䬬晡ⱥ䈠牡‬蟃祡戠桡ꟃ獥⁩扶‮慫畭慳污湡⁡썡쒧殱椠瑮牥敮⁴楨浺瑥⁩敶敲楦浲污牡椠瑮牥敮⁴牴晡쑩榟楮欠祡뇄⁴污쑴溱⁡污慭稠牯湵畬畬鿄⁵敧楴楲浬앩璟物㰮牢⼠䰾杯慬慭›湩整湲瑥攠楲鿅浩⁩慹慰썭얼璟牥汩牥湩栠湡楧猠瑩汥牥⁥牥앩璟쑩榟楮琠牡桩‬慭⁣摡敲楳‬畳畮畣戠汩楧敬楲椠敬欠祡뇄⁴污쑴溱⁡污뇄浮獡뇄쑮₱뛃杮뛃浲步整楤⹲戼⁲㸯戼⁲㸯戼⁲㸯潌⁧慫쑹璱慬쑲溱뇄愠浬歡椠ꟃ湩渠⁥慹浰污뇄쑳溱뇄㽺戼⁲㸯戼⁲㸯態쑹璱愠瑬뇄慮愠쑬溱湡戠⁵楢杬汩牥㈠礠뇄潢畹据⁡慳汫湡慭쑬撱뇄⹲⼼楤㹶搼癩㰾牢⼠㰾搯癩✾丬䱕ⱌ啎䱌〬✬Ⱗ氧杯慬慭氯杯慬慭渭摥物✭丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌Ĭ✬䅈䕂䱒剅Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌〬〬丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌⰰ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ㐲㜰✬Ⱗⰰ瘧牥湥‬楨浺瑥Ⱪ愠ꟃ뇄Ⱬ愠慬慮‬慫畭慳ⱬ戠桡ꟃ獥Ⱪ䬠晡ⱥ删獥潴慲Ɱ传整ⱬ礠獡ⱡ猠祡뇄쑬ⲱ㔠㔶ⰱ欠祡뇄ⱴ愠瑬뇄慮‬湩整湲瑥Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌ĬĬ,㤊㐹ⰶ啎䱌✬潌汧浡⁡敎敤敇敲汫摩物✿✬瑏汥‬慰歲‬ꟃ祡慢써斧楳‬欠晡ⱥ爠獥潴慲Ɱ쌠쒶犟湥楣礠牵畤‬鿅物敫ⱴ氠歯污‬扶‮楢⁲䑁䱓洠摯浥愠慲쑣沱뇄鿄뇄汹⁡楢摲湥映穡慬欠汵慬쑮掱뇄쑮溱쐠溰整湲瑥胢料戠쑡沟湡쑤쒱쒟₱搠牵浵慬摲⁡湩整湲瑥쌠쒧殱뇄鿅뇄琠步戠物椠⁰摡敲楳쌠窼牥湩敤慹쑰沱慭瑫摡뇄⹲尠屲❮✬猼慰瑳汹㵥≜潦瑮昭浡汩㩹☠畱瑯伻数慓獮焦潵㭴‬牁慩ⱬ猠湡⵳敳楲㭦映湯⵴楳敺›㐱硰※慢正牧畯摮挭汯牯›昣晦晦㭦琠硥⵴敤潣慲楴湯猭祴敬›湩瑩慩㭬琠硥⵴敤潣慲楴湯挭汯牯›湩瑩慩㭬≜쐾溰整湲瑥胢料戠쑡沟뇄琠볃楢杬獩祡牡慬⁲畫汬湡뇄慬敳癲獩猠쑡沟祡뇄쑣溱뇄湡愠慴쑤쒱쒟₱楢⁲偉渠浵牡獡뇄椠敬猠祡뇄慳汯牡歡愠牤獥敬楮汲牥‮楂摲湥映穡慬欠앩榟楮整楢⁲䑁䱓洠摯浥礠摡⁡䑖䱓洠摯浥愠慲쑣沱뇄鿄뇄汹⁡냄瑮牥敮馀⁥慢鿄慬摮뇄鿄뇄搠牵浵慬摲⁡㰨瑳潲杮漾整ⱬ欠晡ⱥ爠獥潴慲Ɱ戠牡쌬쒶犟湥楣礠牵畤‬鿅物敫ⱴ氠歯污‬扶㰮猯牴湯㹧
慤戠⁵畤畲썢禶敬楤⹲戼⁲㸯戼⁲㸯吠步戠物䤠⁐摡敲楳쌠窼牥湩敤楢썲澧楢杬獩祡牡‬慴汢瑥礠⁡慤愠쑫沱쑬₱整敬潦냄瑮牥敮⁴牥앩榟業敮猠桡灩漠慬楢楬⹲䠠牥渠⁥慫慤⁲整楢⁲偉쌠窼牥湩敤慢鿄慬瑮뇄猠쑡沟湡쑭얱₟汯慳搠⁡獡쑬溱慤漠䤠馀敤慢鿄慬浮뇄鿅漠慬썢璼볃楣慨決牡뇄祡뇄瑲攠楤敬楢楬潹⁲汯慭쑳₱敧敲浫步整楤⹲䰠杯慬慭戠⁵썹窼敤慹쑰沱뇄⁲敶戠⁵앩沟浥渦獢㭰慳敹楳摮⁥慨杮⁩祡쑧璱뇄敧楲敹搠뛃썮殼礠灡쑴쒱쒟₱앩沟浥敬⁲慫쑹璱愠瑬뇄慮愠쑬溱扡汩物‮㘵ㄵ渠汯⁵慹慳朠牥쑥榟戠⁵慴楫楢慹쑰沱慭쑳⚱扮灳㰻猯慰㹮猼牴湯⁧瑳汹㵥≜潢⵸楳楺杮›潢摲牥戭硯※潦瑮昭浡汩㩹☠畱瑯伻数慓獮焦潵㭴‬牁慩ⱬ猠湡⵳敳楲㭦映湯⵴楳敺›㐱硰※慢正牧畯摮挭汯牯›昣晦晦㭦琠硥⵴敤潣慲楴湯猭祴敬›湩瑩慩㭬琠硥⵴敤潣慲楴湯挭汯牯›湩瑩慩㭬≜稾牯湵畬畤㱲猯牴湯㹧猼慰瑳汹㵥≜潦瑮昭浡汩㩹☠畱瑯伻数慓獮焦潵㭴‬牁慩ⱬ猠湡⵳敳楲㭦映湯⵴楳敺›㐱硰※慢正牧畯摮挭汯牯›昣晦晦㭦琠硥⵴敤潣慲楴湯猭祴敬›湩瑩慩㭬琠硥⵴敤潣慲楴湯挭汯牯›湩瑩慩㭬≜⸾渦獢㭰⼼灳湡☾扮灳㰻牢⼠㰾牢⼠✾丬䱕ⱌ啎䱌〬✬Ⱗ氧杯慬慭氯杯慬慭渭摥湥札牥步楬楤⵲Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌⰁ䠧䉁剅䕌❒丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌⰰⰰ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌〬丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌㈬〴ⰷ✧〬✬慦決ⱡ䈠物敤Ɱ愠牤獥敬楮汲牥‬汯牡歡‬慳쑹玱污‬畮慭慲쑳ⲱ愠慴쑤쒱쒟ⲱ猠쑡沟祡뇄쑣溱뇄Ɱ猠牥楶ⱳ欠汵慬쑮沱湡‬楢杬獩祡牡慬Ⱳ戠쑡沟뇄‬볃敺楲摮湥‬潭敤Ɑ쐠溰整湲瑥胢料Ⱗ啎䱌丬䱕ⱌ啎䱌ĬĬ,㤊㐹ⰷ啎䱌✬㘵ㄵ礠獡獡뇄瘠⁥潌汧浡❡✬㘵ㄵ猠祡뇄쑬₱慹慳椠敬猠穩敤獩整敮潬⁧畴浴⁡慨杮⁩慹쑰撱⁡汯慭쑬₱敶栠湡楧戠汩楧敬楲欠祡뇄⁴污쑴溱⁡污慭쑬玱뇄쑮窱✿,zleme esaslarına göre donanım üretilmesi veya yazılım yapılmasına ilişkin asgari kriterleri belirlemek.

f) Bilişim ve internet alanındaki uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

g) Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçların, internet ortamında işlenmesini konu alan her türlü temsili görüntü, yazı veya sesleri içeren ürünlerin tanıtımı, ülkeye sokulması, bulundurulması, kiraya verilmesi veya satışının önlenmesini teminen yetkili ve görevli kolluk kuvvetleri ile soruşturma mercilerine, teknik imkânları dahilinde gereken her türlü yardımda bulunmak ve koordinasyonu sağlamak.

(5) Başkanlık; Bakanlık tarafından 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, çocuk, kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanlığı ile Kurum ve ihtiyaç duyulan diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile internet servis sağlayıcıları ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasından seçilecek bir temsilcinin katılımı suretiyle teşkil edilecek İnternet Kurulu ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlar; bu Kurulca izleme, filtreleme ve engelleme yapılacak içeriği haiz yayınların tespiti ve benzeri konularda yapılacak öneriler ile ilgili gerekli her türlü tedbir veya kararları alır.

Yönetmelikler

MADDE 11 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usûller, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşleri alınarak Başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. Bu yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde çıkarılır.

(2) Yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmek isteyen kişilere, telekomünikasyon yoluyla iletişim konusunda yetkilendirme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla yetkilendirme belgesi verilmesine ilişkin esas ve usûller, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde çıkarılır.

İlgili kanunlarda yapılan değişiklikler

MADDE 12 – (1) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2 nci maddesinin (f) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu idarî para cezalarına ilişkin kararlara karşı, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna başvurulabilir."

(2) 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 7 nci maddesinin onuncu fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "belirtilen" ibaresinden sonra gelmek üzere "telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişime ilişkin" ibaresi eklenmiş, ikinci cümlesi "Oluşturulan bu Başkanlık bir başkan ile daire başkanlıklarından oluşur." şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurulca belirlenecek esas ve usûller çerçevesinde, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde belirtilen doğrudan temin usûlüyle serbest avukatlar veya avukatlık ortaklıklarıyla avukat sözleşmeleri akdedilebilir."

(4) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 6 ncımaddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi "4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinin (14) numaralı alt bendi kapsamında yapılacak dinlemeler de bu merkez üzerinden yapılır." şeklinde değiştirilmiş; dördüncü fıkrasında yer alan "Ancak" ibaresinden sonra gelmek üzere "casusluk faaliyetlerinin tespiti ve" ibaresi eklenmiş; altıncı fıkrasının üçüncü cümlesinde geçen "Bu madde" ibaresi "Bu fıkra" olarak değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Başkanlığın kuruluştaki hizmet binasının yapımı, ceza ve ihalelerden yasaklama işleri hariç, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın Kurum bütçesinden karşılanır.

(2) Halen faaliyet icra eden ticarî amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 7 nci maddeye göre alınması gereken izin belgesini temin etmekle yükümlüdürler.

(3) Halen yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra eden kişilere, Kurum tarafından, telekomünikasyon yoluyla iletişim konusunda yetkilendirme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla bir yetkilendirme belgesi düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Kanunun;

a) 3 üncü ve 8 inci maddeleri, yayımı tarihinden altı ay sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.